παλαιός –ά –όν

Hasło
παλαιός
Definicja
stary, dawny, starożytny
Frekwencja
340
Część mowy
Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja
Polish