γιγνώσκω, γνώσομαι, ἔγνων, ἔγνωκα, ἔγνωσμαι, ἐγνώσθην

Hasło
γιγνώσκω
Definicja
dowiadywać się, uczyć się, poznawać; oceniać, myśleć lub ustalać że (+ acc. c. inf.)
Frekwencja
143
Część mowy
Czasownik: -ω temat tylnojęzykowy
Polish