ἵστημι στήσω will set, ἔστησα set, caused to stand, 2 aor. ἔστην stood, ἕστηκα stand, plup. εἱστήκη stood, ἐστάθην stood

Hasło
ἵστημι
Definicja
stawiać, ustawiać, stawać, stać, wstawać
Frekwencja
145
Część mowy
Czasownik: -μι
Polish