διαφθείρω, διαφθερῶ, διέφθειρα, διέφθαρκα, διέφθαρμαι, διεφθάρην

Hasło
διαφθείρω
Definicja
zniszczyć; zdemoralizować
Frekwencja
402
Część mowy
Czasownik: -ω temat na spółgłoskę płynną
Polish