ἑκατοστός –ή –όν

Hasło
ἑκατοστός
Definicja
setny
Frekwencja
524
Część mowy
Liczebnik: główny
Polish