πείθω, πείσω, ἔπεισα, πέποιθα, πέπεισμαι, ἐπείσθην

Hasło
πείθω
Definicja
przekonywać, zjednywać; (med. i pass.) być posłusznym, wierzyć, zaufać (+dat.)
Frekwencja
193
Część mowy
Czasownik: -ω temat zębowy
Polish