ὁράω, ὄψομαι, 2 aor. εἶδον, ἑόρακα and ἑώρακα, ὤφθην, impf. ἑώρων

Hasło
ὁράω
Definicja
patrzeć, widzieć
Frekwencja
66
Część mowy
Czasownik: kontrahowany
Polish