κοινός –ή –όν

Hasło
κοινός
Definicja
wspólny, powszechny
Frekwencja
170
Część mowy
Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja
Polish