πειράω (usually mid. πειράομαι), πειράσομαι, ἐπείρασα, πεπείραμαι, ἐπειράθην

Hasło
πειράω
Definicja
próbować, podjąć próbę (+ gen.)
Frekwencja
407
Część mowy
Czasownik: kontrahowany
Polish