φράζω, φράσω, ἔφρασα, πέφρακα, πέφρασμαι, ἐφράσθην

Hasło
φράζω
Definicja
mówić, deklarować; (med. and pass.) myśleć, przypuszcząć, że
Frekwencja
504
Część mowy
Czasownik: -ω temat zębowy
Polish