ὁμολογέω, ὁμολογήσω, ὡμολόγησα, ὡμολόγηκα, ὡμολόγημαι, ὡμολογήθην

Hasło
ὁμολογέω
Definicja
zgadzać się z, mówić to samo co (+ dat.)
Frekwencja
347
Część mowy
Czasownik: kontrahowany
Polish