φυλάσσω, φυλάξω, ἐφύλαξα, πεφύλαχα, πεφύλαγμαι, ἐφυλάχθην

Hasło
φυλάσσω
Definicja
obserwować, pilnować, pełnić straż, bronić; (med.) strzec przed (+acc.)
Frekwencja
230
Część mowy
Czasownik: -ω temat tylnojęzykowy
Polish