ἐλεύθερος ἐλευθέρα ἐλεύθερον

Hasło
ἐλεύθερος
Definicja
wolny, niezależny
Frekwencja
496
Część mowy
Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja
Polish