καλέω, καλῶ, ἐκάλεσα, κέκληκα, κέκλημαι, ἐκλήθην

Hasło
καλέω
Definicja
wołać, wzywać
Frekwencja
77
Część mowy
Czasownik: kontrahowany
Polish