Hasło
τίθημι
Definicja
umieszczać, kłaść; ustalać, nakazywać, określać; wprowadzać w pewien stan
Frekwencja
164
Część mowy
Czasownik: -μι
Polish