παραδίδωμι, παραδώσω, παρέδωκα, παραδέδωκα, παραδέδομαι, παρεδόθην

Hasło
παραδίδωμι
Definicja
oddawać, przekazywać, powierzać, poddawać się
Frekwencja
370
Część mowy
Czasownik: -μι
Polish