ὑπολαμβάνω, ὑπολήψομαι, ὑπέλαβον, ὑπείληφα, ὑπείλημμαι, ὑπελήφθην

Hasło
ὑπολαμβάνω
Definicja
podejmować, chwytać; odpowiadać; zakładać, przypuszczać
Frekwencja
422
Część mowy
Czasownik: -ω temat na spółgłoskę płynną
Polish