τριακοστός –ή –όν

Hasło
τριακοστός
Definicja
trzydziesty
Frekwencja
517
Część mowy
Liczebnik: główny
Polish