κελεύω, κελεύσω, ἐκέλευσα, κεκέλευκα, κεκέλευσμαι, ἐκελεύσθην

Hasło
κελεύω
Definicja
polecać, rozkazywać (+ acc. c. inf.)
Frekwencja
239
Część mowy
Czasownik: -ω temat samogłoskowy
Polish