λέγω, ἐρῶ, εἶπον, εἴρηκα, λέλεγμαι, ἐλέχθην and ἐρρήθην

Hasło
λέγω
Definicja
mówić, powiedzieć, opowiadać; zbierać, policzyć
Frekwencja
15
Część mowy
Czasownik: -ω temat tylnojęzykowy
Polish