διαφέρω, διοίσω, 1 aor. διήνεγκα, 2 aor. διήνεγκον, διενήνοχα, διενήνεγμαι

Hasło
διαφέρω
Definicja
roznosić, rozprowadzać; różnić się; (impers.) διαφέρει to robi różnicę (+ dat.)
Frekwencja
215
Część mowy
Czasownik: -ω temat na spółgłoskę płynną
Polish