προσήκω προσήξω

Hasło
προσήκω
Definicja
należeć do, mieć do czynienia z; być stosownym, przystojnym dla (+ dat.); przybywać; οἱ προσήκοντες krewni; τὰ προσήκoντα obowiązki
Frekwencja
358
Część mowy
Czasownik: -ω temat tylnojęzykowy
Polish