εἰμί, ἔσομαι, impf. ἦν, infin. εἶναι

Hasło
εἰμί
Definicja
być, istnieć
Frekwencja
6
Część mowy
Czasownik: nieregularny
Polish