ἀμφότερος ἀμφοτέρα ἀμφότερον

Hasło
ἀμφότερος
Definicja
jeden i drugi, obaj
Frekwencja
233
Część mowy
Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja
Polish