γράφω, γράψω, ἔγραψα, γέγραφα, γέγραμμαι, ἐγράφην

Hasło
γράφω
Definicja
pisać
Frekwencja
115
Część mowy
Czasownik: -ω temat wargowy
Polish