εὑρίσκω, εὑρήσω, 2 aor. ηὗρον or εὗρον, ηὕρηκα or εὕρηκα, εὕρημαι, εὑρέθην

Hasło
εὑρίσκω
Definicja
znajdować, odkrywać, wymyślać
Frekwencja
136
Część mowy
Czasownik: -ω temat tylnojęzykowy
Polish