διδάσκω, διδάξω, ἐδίδαξα, δεδίδαχα, δεδίδαγμαι, ἐδιδάχθην

Hasło
διδάσκω
Definicja
uczyć, nauczać
Frekwencja
315
Część mowy
Czasownik: -ω temat tylnojęzykowy
Polish