ὑμέτερος ὑμετέρα ὑμέτερον

Hasło
ὑμέτερος
Definicja
wasz (pl .; σός = sg.)
Frekwencja
206
Część mowy
Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja
Polish