διώκω, διώξομαι, ἐδίωξα, δεδίωχα, ἐδιώχθην

Search Lemma
διώκω
DEFINITION
kovalamak, takip etmek, avlamak, peşine düşmek
FREQUENCY RANK
481
SÖZCÜK TÜRÜ
fiil: -ω damaksıl gövde
Turkish