θαυμάζω, θαυμάσομαι, ἐθαύμασα, τεθαύμακα, τεθαύμασμαι, ἐθαυμάσθην

Search Lemma
θαυμάζω
DEFINITION
hayret etmek, şaşırmak, hayran kalmak
FREQUENCY RANK
376
SÖZCÜK TÜRÜ
fiil: -ω dişsil gövde
Turkish