ἔοικα, ptc. εἰκώς

Search Lemma
ἔοικα
DEFINITION
(+dat.) -e benzedim, -e gibi göründüm
FREQUENCY RANK
270
SÖZCÜK TÜRÜ
fiil: kuralsız
Turkish