ὀξύς ὀξεῖα ὀξύ

Search Lemma
ὀξύς
DEFINITION
sivri, keskin, tiz
FREQUENCY RANK
351
SÖZCÜK TÜRÜ
sıfat: -ύς, -εῖα, -ύ bitimli
Turkish