κίνδυνος κινδύνου, ὁ

Search Lemma
κίνδυνος
DEFINITION
tehlike, risk
FREQUENCY RANK
430
SÖZCÜK TÜRÜ
isim: 2. çekim grubu
Turkish