νομίζω, νομιῶ, ἐνόμισα, νενόμικα, νενόμισμαι, ἐνομίσθην

Search Lemma
νομίζω
DEFINITION
(+acc.& inf.) düşünmek, zannetmek; (+inf.) - olduğunu düşünmek
FREQUENCY RANK
200
SÖZCÜK TÜRÜ
fiil: -ω dişsil gövde
Turkish