ἵστημι στήσω will set, ἔστησα set, caused to stand, 2 aor. ἔστην stood, ἕστηκα stand, plup. εἱστήκη stood, ἐστάθην stood

Search Lemma
ἵστημι
DEFINITION
dikmek, dayamak, kaldırmak, sabitleştirmek
FREQUENCY RANK
145
SÖZCÜK TÜRÜ
fiil: -μι grubu
Turkish