ἐλαύνω, ἐλῶ, ἤλασα, -ελήλακα, ἐλήλαμαι, ἠλάθην

Search Lemma
ἐλαύνω
DEFINITION
sürmek, izlemek, ileri itmek; (med.) ganimet olarak almak; atla veya gemiyle ilerlemek
FREQUENCY RANK
461
SÖZCÜK TÜRÜ
fiil: -ω akışkan gövde
Turkish