πιστεύω, πιστεύσω, ἐπίστευσα, πεπίστευκα, πεπίστευμαι, ἐπιστεύθην

Search Lemma
πιστεύω
DEFINITION
(+dat.) inanmak, güvenmek, itimat etmek
FREQUENCY RANK
314
SÖZCÜK TÜRÜ
fiil: -ω sesli harfli gövde
Turkish