σωτηρία σωτηρίας, ἡ

Search Lemma
σωτηρία
DEFINITION
kurtuluş, selamet
FREQUENCY RANK
479
SÖZCÜK TÜRÜ
isim: 1. çekim grubu
Turkish