δηλόω, δηλώσω, ἐδήλωσα, δεδήλωκα, ἐδηλώθην

Search Lemma
δηλόω
DEFINITION
show, declare, explain
FREQUENCY RANK
237
SÖZCÜK TÜRÜ
fiil: kaynaşmış
Turkish