λύω, λύσω, ἔλυσα, λέλυκα, λέλυμαι, ἐλύθην

Search Lemma
λύω
DEFINITION
çözmek, azat etmek, son vermek, açıklamak; (med.) serbest bırakmak, parayla kurtarmak
FREQUENCY RANK
384
SÖZCÜK TÜRÜ
fiil: -ω sesli harfli gövde
Turkish