κρατέω, κρατήσω, ἐκράτησα, κεκράτηκα, κεκράτημαι, ἐκρατήθην

Search Lemma
κρατέω
DEFINITION
hakim olmak, egemen olmak; (+gen.) -in sahibi olmak, üstün gelmek, yenmek
FREQUENCY RANK
298
SÖZCÜK TÜRÜ
fiil: kaynaşmış
Turkish