χράομαι, χρήσομαι, ἐχρησάμην, κέχρημαι, ἐχρήσθην

Search Lemma
χράομαι
DEFINITION
(+dat.) -den istifade etmek, kullanmak; (+dat. and adv.) biriyle hasım/hısım olmak
FREQUENCY RANK
104
SÖZCÜK TÜRÜ
fiil: etken anlamlı edilgen yapılı fiil [deponens]
Turkish