ἀκούω, ἀκούσομαι, ἤκουσα, ἀκήκοα, plup. ἠκηκόη or ἀκηκόη, ἠκούσθην

Search Lemma
ἀκούω
DEFINITION
duymak, kulak vermek; (+gen.) birini dinlemek, birine itaat etmek
FREQUENCY RANK
131
SÖZCÜK TÜRÜ
fiil: -ω sesli harfli gövde
Turkish