κεῖμαι, κείσομαι

Search Lemma
κεῖμαι
DEFINITION
uzanmak, yatmak, hareketsiz kalmak, dinlenmek, oturmak, ölüme terk edilmek
FREQUENCY RANK
251
SÖZCÜK TÜRÜ
fiil: etken anlamlı edilgen yapılı fiil [deponens]
Turkish