ὑπάρχω, ὑπάρξω, ὑπῆρξα, ὑπῆργμαι, ὑπήρχθην

Search Lemma
ὑπάρχω
DEFINITION
başlamak; (+gen.) -den çıkmak, doğmak, olmak; (+dat.) yanında olmak, yönetmek
FREQUENCY RANK
122
SÖZCÜK TÜRÜ
fiil: -ω damaksıl gövde
Turkish