θάλασσα θαλάσσης, ἡ

Search Lemma
θάλασσα
DEFINITION
deniz
FREQUENCY RANK
214
SÖZCÜK TÜRÜ
isim: 1. çekim grubu
Turkish