παύω, παύσω, ἔπαυσα, πέπαυκα, πέπαυμαι, ἐπαύθην

Search Lemma
παύω
DEFINITION
durdurmak, alıkoymak, bitirmek; (mid.) caymak
FREQUENCY RANK
364
SÖZCÜK TÜRÜ
fiil: -ω sesli harfli gövde
Turkish