ἀδικέω, ἀδικήσω, ἠδίκησα, ἠδίκηκα, ἠδίκημαι, ἠδικήθην

Search Lemma
ἀδικέω
DEFINITION
(birine, +acc.) haksızlık etmek, zarar vermek; (pass., +acc.) haksızlığa uğramak
FREQUENCY RANK
360
SÖZCÜK TÜRÜ
fiil: kaynaşmış
Turkish