εὑρίσκω, εὑρήσω, 2 aor. ηὗρον or εὗρον, ηὕρηκα or εὕρηκα, εὕρημαι, εὑρέθην

Search Lemma
εὑρίσκω
DEFINITION
bulmak, keşfetmek, rastlamak, hayal etmek
FREQUENCY RANK
136
SÖZCÜK TÜRÜ
fiil: -ω damaksıl gövde
Turkish