λαλέω, λαλήσω, ἐλάλησα, λελάληκα, ἐλαλήθην

Search Lemma
λαλέω
DEFINITION
konuşmak, gevezelik etmek
FREQUENCY RANK
452
SÖZCÜK TÜRÜ
fiil: kaynaşmış
Turkish